OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję W08.09.2022

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję W

08.09.2022

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, oraz art. 10 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1275), a także art. 72 ust. 6 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029,z późn. zm.)

Minister Rozwoju i Technologii

zawiadamia że wydał decyzję z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., znak:WIR.II.747.18.2020.EP, uzupełnioną postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r, znak:WIR.II.747.18.2020.EP, ustalającą lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn.:„Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i IKS Solino”, będącej częścią strategicznej inwestycji w sektorze naftowym ujętej w poz. 2 załącznika do ustawy pn.: „Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”.  

metryczka


Wytworzył: Łukasz Ofiara z up. MINISTERA ROZWOJU I TECHNOLOGII (8 września 2022)
Opublikował: Wojciech Przybysz (21 września 2022, 11:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29