NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/251/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. 2 )

Uchwała nr XXXII/251/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. 2 )


RADA MIEJSKA uchwala :

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. ( M. P. Nr 68, poz. 886 ) z kwoty 34,10 zł za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt.

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej na terenie miasta Lubraniec.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu    
Ryszard Czynszak  U Z A S A D N I E N I E

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r, która wynosi 34,10 zł. za 1dt.

1. Przy tej cenie wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł. ( 2,5 dt.x 34,10 zł ) Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych, oraz prawnych wyniósłby na rok 2010 - 960.956,76 zł. ( 11.272,22 ha przeliczeniowe x 85,25 zł./ Przy przyjęciu tej stawki gmina nie ponosiłaby żadnych skutków w obniżeniu subwencji.

2. Przy cenie za 1 dt. 30,00 zł. proponowanej w uchwale czyli obniżającej o 4,10 zł wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 75,00 zł. ( 2,5 dt. x 30.00 zł ). Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych oraz prawnych wyniesie w roku 2010 - 845.416,50 zł. (11.272,22 ha przeliczeniowe x 75,00 zł) Dochody będą mniejsze ( skutki obniżenia ) o kwotę – 115.540,26 zł.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w rolnictwie i wynikające z niej możliwości płatnicze Burmistrz Gminy i Miasta proponuje obniżyć stawkę za 1 dt. żyta z kwoty 34,10 zł. do kwoty 30,00 zł.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu    
Ryszard Czynszak  

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:09:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2477