Zarządzenie nr 22/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 marca 2010w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 22/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 29 marca 2010


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1], art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)[2] oraz uchwały Nr XXXIII/263/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku.


Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert (232kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 z 29 stycznia 2010 roku (1201kB) pdf

Wzór oferty (19kB) word

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (18kB) word
__________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 58, poz.327 i Nr 138, poz. 974,i Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.
 
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 z 2009r Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241.


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (1 kwietnia 2010, 13:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372