Zarządzenie nr 63/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 września 2010w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 63/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 16 września 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1])  
                                            
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
z a r z ą d z a :
 
§ 1. Powołuje komisję przetargową w składzie:
1.   Przewodniczący komisji   -     Jerzy Pawłowski
2.   Członek komisji             -     Mirosława Pruczkowska
3.   Członek komisji             -     Jan Turski
4.   Sekretarz komisji           -     Alicja Skrzypczyńska

do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Kompleksowe ubezpieczenie Gminy i Miasta Lubraniec oraz do badania i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu.
 
§ 2. Zobowiązuję do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
§ 3. Prace komisji mogą być prowadzone przy pełnym składzie komisji.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

_____________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
 


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (28 października 2010, 11:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 961