Zarządzenie nr 66/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 12 października 2010w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 66/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 12 października 2010


w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1]) oraz Uchwały Nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada  2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
 
 
z a r z ą d z a m :
 
§ 1. Przydzielić Pani Joannie Iwańskiej lokal mieszkalny oznaczony numerem 5
       o powierzchni 53,20m2 położony w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia
       w Zgłowiączce.    
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
       zwyczajowo przyjęty.
   
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

  _____________________________________________________

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 grudnia 2010, 13:31:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1104