Zarządzenie nr 67/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 12 października 2010w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w

Zarządzenie nr 67/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 12 października 2010


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1])  
                                            
Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:
 
 
 § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu,
        stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 44/2009 Burmistrza Gminy i Miasta
        Lubraniec z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu
        Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu wprowadza się następujące
        zmiany:
        1) w § 9 ust. 3 pkt 8 dodaje się lit. n w brzmieniu:
             § 9.3. pkt 8 lit. n) „ pomoc administracyjna ”,
        2)  w § 25 ust. 1 pkt 4 dodaje się lit. i w brzmieniu:
             § 25.1. pkt 4 lit. i) „ pomoc administracyjna ”.   
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                             
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
__________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675.
 


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 grudnia 2010, 13:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1769