Zarządzenie nr 5/2009Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 stycznia 2009w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 5/2009
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 20 stycznia 2009


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1], art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)[2] oraz uchwały Nr XXIII/168/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku
 
Zarządzam
 
§ 1

Przystępuje do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  Burmistrz
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (105kB) pdf

Wzór oferty (60kB) word

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (59kB) word


________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 58, poz.327 i Nr 138, poz. 974,i Nr 173, poz.1218, oraz z 2008r Nr 180, poz. 1111
 
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651 z 2009r Nr 209, poz. 1316.


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (27 stycznia 2009, 22:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1341