2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 7/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 lutego 2007r
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2007 roku
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )  oraz uchwały Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2006 roku zarządza się, co następuje:
 
 
                                                            § 1
 
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku, ogłoszonego zarządzeniem Nr 1/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 stycznia 2007 roku.
 
2. Wykaz podmiotów, których  oferty  zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz 
 z kwotą dotacji, stanowią  załącznik nr 1 (34kB) pdf do niniejszego zarządzenia. 
 
                                                           § 2
 
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust 2, określone są w budżecie gminy i miasta na 2007 rok
 
                                                           § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubraniec
 
                                                           § 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                           § 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Skalska (26 lutego 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 lutego 2007, 10:03:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1484