2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 42/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 02 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
 
                                        Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
                                                         zarządza :
   
                                                             §  1
 
1. Powołuje komisje przetargową w składzie:
 
1.     Przewodniczący                  - Jerzy Pawłowski
2.     Z-ca przewodniczącego       - Andrzej Kolanowski
3.     Członek                            - Mirosław Lewandowski
4.     Członek                            - Ewa Janicka
5.     Sekretarz                          - Alicja Skrzypczyńska
 
do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego na „ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW ” oraz do badania i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu.
 
2. Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.
 
3. Prace komisji mogą rozpocząć się przy minimum trzyosobowym składzie komisji.
 
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Skrzypczyńska (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 13:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303