2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3 Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu zatwierdzonego Uchwałą Nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu dnia 20 czerwca 2003 roku ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1806, z 2004 roku Nr 122, poz. 2055 )

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza, co następuje :


§ 1

Udzielam jednorazowego pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu Panu Mirosławowi Lewandowskiemu do przeprowadzenia czynności związanych z zakupem koparko – ładowarki.

§ 2

Przy dokonywaniu zakupu koparko – ładowarki należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 ) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 202 poz. 1463 ).

§ 3

Za czynności określone w § 1 Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu ponosi jednoosobową odpowiedzialność.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (17 grudnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 08:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1539