2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 85 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie przekazania Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu
poniesionych nakładów inwestycyjnych na modernizację.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1] )

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrańcu do eksploatacji i używania nakłady poniesione na modernizację budynku Synagogi, położonego w Lubrańcu przy ulicy Brzeskiej 10.

§ 2

Przekazanie poniesionych nakładów finansowych zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Dyrektorowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

______________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (29 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 22:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349