2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 3/2008


Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 stycznia 2008roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Na podstawie art. 7 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 36a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń zm.[2])

Zarządza się co następuje:

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konkursu (67kB) pdf kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku.

2. Procedurę konkursową regulują odrębne przepisy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s oświaty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________________________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,poz. 818 i Nr 181, poz. 1292.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Krzysztof Wrzesiński (22 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 stycznia 2008, 09:25:54)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (22 stycznia 2008, 09:52:57)
Zmieniono: dodawanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1414