2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 7/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 stycznia 2008 roku

w sprawie powierzenia poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ).


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Powierzyć Pani Wiesławie Markiewicz z dniem 28 stycznia 2008 roku, zatrudnionej na stanowisku robotnika gospodarczego urzędu, pobór opłaty targowej na targowisku miejskim w Lubrańcu na okres choroby inkasenta Pani Ilony Waszak.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (28 stycznia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:32:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178