2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 9/2008 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku.


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 06 lutego 2008 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku.

Na podstawie art. 36 a ust. 5, w nawiązaniu do art. 5c ppkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.[1]) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855 )

zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 6/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku dotychczasowy § 1 pkt 1 ppkt 1 o treści „ Przedstawiciele Gminy Lubraniec jako organu prowadzącego w osobach:

a) Pan Jerzy Pawłowski – przewodniczący Komisji
b) Pan Krzysztof Wrzesiński – członek Komisji
c) Pan Ryszard Czynszak – członek Komisji ”

otrzymuje nowe brzmienie o treści „ Przedstawiciele Gminy Lubraniec jako organu prowadzącego w osobach:

a) Pani Halina Sobiech – przewodnicząca Komisji
b) Pan Krzysztof Wrzesiński – członek Komisji
c) Pan Kazimierz Magos – członek Komisji ”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (6 lutego 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:44:25)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:51:07)
Zmieniono: modyfikacja danych podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1733