2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 lutego 2008 roku

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1] ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku

z a r z ą d z a m

§ 1

Przydzielić Panu Piotrowi Krawczykowi lokal mieszkalny oznaczony numerem 2 o powierzchni 23,78 m2 położony w budynku w Lubrańcu przy ulicy Wojska Polskiego 3A.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (14 lutego 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 marca 2008, 09:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101