2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 marca 2008r

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1], art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)[2] oraz uchwały Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku

Zarządzam :

§ 1

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, ogłoszonego zarządzeniem Nr 2/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 stycznia 2008 roku.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załącznik nr 1 (49kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust 2, określone są w budżecie gminy i miasta na 2008 rok

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubraniec

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (4 marca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 marca 2008, 11:26:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317