2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 16/2008


w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na opracowanie znaku graficznego Logo 500 – lecia Miasta Lubrańca i powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1]oraz art. 112 i 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r Dz. U. Nr 223, poz. 1655 )

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza, co następuje :

§ 1
Ogłosić otwarty konkurs na opracowanie znaku graficznego Logo związanego z obchodami 500 lecia Miasta Lubrańca.

§ 2
Ustalić Regulamin Konkursu , stanowiący załącznik (101kB) pdf do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Powołuje się Komisję Konkursową w składzie :
1) Krzysztof Wrzesiński
2) Ryszard Czynszak
3) Elżbieta Śmiałek
4) Wojciech Przybysz
5) Anna Jakóbowska
6) ks. Waldemar Karasiński
7) Anna Grzelak - grafik

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji i sportu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (13 marca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 08:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235