2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 17/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1])

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
zarządza :

§ 1

Powołuje komisję przetargową w składzie :

1. Przewodniczący - Jerzy Pawłowski
2. Z-ca przewodniczącego - Andrzej Kolanowski
3. Członek - Paweł Kamiński
4. Sekretarz - Alicja Skrzypczyńska

do przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę wraz z transportem kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych ” oraz do badania i oceny ofert złożonych w tym postępowaniu.

§ 2

Zobowiązuje do przedstawienia protokołu z prac komisji.

§ 3

Prace komisji mogą rozpocząć się przy minimum trzyosobowym składzie komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (4 kwietnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 09:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253