2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 19/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubrańcu

Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Gminno - Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy Burmistrza Gminy i Miasta odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec .

§ 2.

1. Zespół składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz osób wskazanych w zależności od potrzeb przez Burmistrza.

2. Przewodniczącym Zespołu jest Burmistrz Gminy i Miasta .

3. Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pełniący Obowiązki Zastępcy Burmistrza.

4. Spośród osób wskazanych przez Burmistrza tworzy się stałą grupę roboczą Zespołu.

5. W skład stałej grupy roboczej Zespołu wchodzą :

1) Prezes OSP w Zgłowiączce - Bogdan Czajka;
2) Kierownik Komisariatu Policji w Lubrańcu - Marek Sobczak;
3) Lekarza Weterynarii w Lubrańcu – Edward Rakszewski
4) Lekarz SPZOZ w Lubrańcu - Leszek Borkowski
5) Skarbnik UGiM Lubrańcu – Maria Rogowska
6) Inspektor ds. wojsko - obronnych i p.poż. - Henryka Kapelińska
7) Kierownik inwestycji UGiM w Lubrańcu - Andrzej Kolanowski
8) Kierownik MOPS- Maria Brzezińska;
9) Referent ds. kultury, Promocji, Sportu i Zdrowia UGiM – Agnieszka Skalska
10) Kierownik ZUK- Mirosław Lewandowski

6. Stała grupa robocza Zespołu odpowiada w szczególności za realizację zadań:

l) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia miejskiego planu reagowania kryzysowego.

§ 3.

Jeżeli przeprowadzenie określonych zadań wymagać będzie wiadomości specjalnych, Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy może powołać do składu stałej grupy roboczej osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z określonej dziedziny.

§ 4.

1. Zastępca Przewodniczącego Zespołu odpowiedzialny jest za organizację bieżącej pracy Zespołu.

2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, na polecenie Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego, wskazani pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu są odpowiedzialni za realizację zadań określonych w Miejskim Planie Reagowania Kryzysowego, niezbędnych do zabezpieczenia warunków do sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania Zespołu oraz oddelegowania pracowników do zabezpieczenia prac Zespołu, w zakresie i terminie określonym przez Przewodniczącego Zespołu lub jego zastępcę.

§ 5.

1. Miejscem pracy Zespołu są pomieszczenia znajdujące się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu ul. Brzeska 49 ( pokoje nr 1,2,3,8,9 ).

2. W przypadku niemożności pracy Zespołu w obiekcie Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, zapasowym miejscem pracy Zespołu będzie budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

§ 6.

1. Przewodniczący Zespołu, a w przypadku Jego nieobecności zastępca
Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Zespołu wskazując czas, miejsce, tematykę posiedzenia oraz osoby przewidziane do uczestniczenia w nim.

2. W warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Zespołu może zadecydować o funkcjonowaniu Zespołu w systemie ciągłym.

§ 7.

1. Funkcjonowanie Zespołu finansowane jest z budżetu gminy i miasta.

2. Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego może być finansowana także z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

3. W budżecie miejskim tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu gminy i miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 8.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełniącemu Obowiązki Zastępcy Burmistrza,
a w części dotyczącej § 7 ust. 1 i 3 Skarbnikowi Gminy.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 maja 2003roku w sprawie utworzenia Gminno Miejskiego Zespołu Reagowania

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (18 kwietnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 czerwca 2008, 09:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2008