2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 37/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym w Lubrańcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. [1]) oraz § 9 pkt 5 Statutu Zakładu Usug Komunalnych w Lubrańcu.

zarządzam:

§ 1

Powierzyć Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu administrowanie cmentarzem komunalnym w Lubrańcu.

§ 2

Nadzór nad administrowaniem cmentarzem komunalnym powierza się Pani Jolancie Chudyk..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


____________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218..


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (2 lipca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 08:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066