2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 55/2008


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 września 2008 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami [1])

z a r z ą d z a m:

§ 1

Skierować do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 694/14 o powierzchni 1551m2 położoną w Lubrańcu przy ul. Słowackiego 22.
Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 36381.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

__________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (26 września 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2008, 09:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147