2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 59/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 8 października 2008 roku

w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oddanych
bezpośrednio w użytkowanie Urzędowi Gminy i Miasta w Lubrańcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1])

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oddanych bezpośrednio w użytkowanie Urzędowi Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 2

Powołać Komisję ds. likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w jednostkach określonych w § 1 w składzie:

1) Pani Alicja Skrzypczyńska Inspektor d/s ochrony środowiska - Przewodniczący
2) Pani Grażyna Bakalarska Inspektor d/s rolnictwa - Sekretarz
3) Pani Mirosława Pruczkowska Inspektor d/s księgowości - Członek
4) Pan Paweł Kamiński Inspektor d/s gospodarczych i transportu - Członek
5) Pan Wojciech Przybysz Informatyk - Członek

§ 3

Przeprowadzenie procesu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych a znajdujących się w użytkowaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu, komisja dokona uwzględniając nieprzydatność do dalszego użytkowania z uwagi na poważne i trwałe uszkodzenia, stopień ich zużycia a także nieopłacalność lub niemożliwość dokonania naprawy.

§ 4

Komisja ds. likwidacji z procesu likwidacji sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez burmistrza stanowić będzie podstawę do wykreślenia z prowadzonej ewidencji w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta Lubraniec

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

___________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (8 października 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 listopada 2008, 09:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227