2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE Nr 68/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad administrowania Cmentarzem Komunalnym w Lubrańcu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) oraz § 9 pkt 5 Statutu Zakładu Usług Komunalnych zatwierdzonego Uchwałą nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 128, poz. 1806 z późn. zm. [2] )


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza , co następuje :

§ 1

Ustala się zasady administrowania Cmentarzem Komunalnym w Lubrańcu, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki mieniem komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


_____________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr. 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 122,
poz. 2055 )
metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (28 listopada 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 stycznia 2009, 11:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1110