2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 77 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do administrowania i zarządzania cmentarza komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Zakładu Usług Komunalnych, zatwierdzonego Uchwałą Nr X/94/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 128, poz. 1806 z późn. zm. [2])

Bumistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać z dniem 01 stycznia 2009 roku Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do administrowania i zarządzania Cmentarz Komunalny położony w Lubrańcu przy ulicy Słubickiego, oznaczony numerami geodezyjnymi ( działki nr 23, 24, 25, 30/6 i 42/1 ), dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta o numerze KW nr 13184.

§ 2

Przekazanie do administrowania i zarządzania cmentarza potwierdzone zostanie protokołem odbioru.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy i inspektorowi d/s gospodarki mieniem komunalnym.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 37/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie administrowania cmentarzem komunalnym w Lubrańcu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_______________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.

[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2004r. Nr 122, poz. 2055 ).


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (19 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 21:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1321