2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 79/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami [1] ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku

z a r z ą d z a m

§ 1

Przydzielić Pani Pilarskiej Stanisławie lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 19,38 m2 na powiększenie istniejącego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 położonym w Lubrańcu przy ul. Stary Rynek 4 gmina Lubraniec.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_____________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (19 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 21:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162