RG.6220.41.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 630 ze zm.).

                                         Burmistrz Lubrańca zawiadamia                                                                                      o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkowo gm. Lubraniec (działka 13)”.


zawiadomienie (470kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (17 grudnia 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (17 grudnia 2019, 12:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238