RG.6220.51.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2019r., poz. 630 ze zm.).

                                         Burmistrz Lubrańca zawiadamia                                                                                      o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennego nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q= 25,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Lubrańczyk, gmina Lubraniec na terenie działki o nr ewid. 85, obręb 0021 Lubrańczyk, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie”zawiadomienie (489kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (17 grudnia 2019)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (17 grudnia 2019, 12:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287