RG.6220.11.2021.DG ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 -zwanej dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 247-zwanej dalej ustawą ooś),


                                              Burmistrz Lubrańca zawiadamia                                                                               o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
na wniosek z dnia 30.03.2021r. (data wpływu: 31.03.2021r.), uzupełniony pismem z dnia 08.04.2021 r.(data wpływu: 08.04.2021 r.),pełnomocnika Inwestora – ENERGA-OPERATOR .SA. 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Włocławek Wschód - Konin”                                   


ZAW (485kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (9 kwietnia 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (9 kwietnia 2021, 13:02:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203