Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym Gmina Brześć Kujawski

Zgodnie z art. 10 i 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r., poz. 713 ze zm.).
                                     
                             Burmistrz Brześcia Kujawskiego zawiadamia

że w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Brześciu Kujawskim plac Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski


informacja (660kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (9 czerwca 2021)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (9 czerwca 2021, 08:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166