Postanowienie RG.6220.4.1.2012.AS

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.         z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym  postanowieniu RG.6220.4.1.2012.AS z dnia   15 października 2012 roku w sprawie stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie linii napowietrznej jednotorowej 110 kV do GPZ Lubraniec na dwutorową.
Postanowienie (1602kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Lubrańca (15 października 2012)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (15 października 2012, 13:45:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253