RG.6223.2013.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu RG.6220.23.2013.DG z dnia 13 września 2013 roku w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ; Przebudowie na działkach nr 109 w obrębie miejscowości Jądrowice gmina Brześć Kujawski i działkach 6 ; 145/2 ; 14/1 ; 5/2 ; 49/3; 51/3; w obrębie miejscowości Kąkowa Wola Wieś gmina Brześć Kujawski i działkach 9/5; 37/1; w obrębie miejscowości Kąkowa Wola Parcele gm. Brześć Kujawski i działkach 133/4; 37/2; 53/2; 111/2; 26/2; 49/2; 70/2; 73/2; 57/1; 132/1; 56/2; 25/2; 28/2; 46/2; 47/2; 58/2; 58/3; 63/2; 64/2; 66/2; 67/2;87/2; 88/2; 89/4; 90/6; 91/2; 92/2; 93/2; 113/1; 1251; 126/1; 127/1; 128/1; 129/1; 131/1; 134/2; 137/2; 140/2; 143/2; 144/2; 145;2; 146/2; 147/2; 148/2; 150/2; 150/2; 151/2; 152/2; 153/2; 154/2; 156/2; 157/2; 162/2; 163/2; 164/2w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec działka 210 obręb miejscowości Lubraniec Parcele gmina Lubraniec i działki 298 obręb Miasta Lubraniec drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec od km 0 + 000 do 6 + 910,30"

postanowienie Burmistrza Lubrańca (2521kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (13 września 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 września 2013, 15:37:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239