RG.6220.29.2013.DGZgodnie z atr. 64 § 4 106 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 73 ustawy z dnia 09 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr. 199 poz.1227 z póź. zm. ) zawiadamiam że w dniu 10 lipca 2013r. zostało wszczęte na wniosek P.H.U. CYTRUS Sp. j. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska ul. Smoleńska 15 85 - 830 Bydgoszcz postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t.,wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (18 października 2013)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (24 października 2013, 08:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1211