RG.6220.34.2014

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego polegającego na budowie na działce 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski gmina Lubraniec jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90 m, wysokości wieży do 110 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Opinia PPIS i Decyzja RDOŚ
opinia (3181kB) pdf
postanowienie (1367kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (10 listopada 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (10 listopada 2015, 08:43:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595