RG.6220.24.2015.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku poz. 1235)
                    Burmistrz Lubrańca  informuje o:
 wydanym postanowieniu  RG.6220.24.2015.DG w dniu 08 stycznia 2016r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na budowie jednej elektrowni wiatrowej o nazwie projektowej EW Smogorzewo III, o docelowej mocy do 3,5 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo pomiarowym oraz zjazdem z drogi zlokalizowanej na działce nr 62 oraz 39/11 w obrębie Smogorzewo.
postanowienie (5303kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (14 stycznia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (14 stycznia 2016, 15:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560