RG.6220.22.2015.DG 1

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), oraz na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199,poz.1227 ze zm)
                                                          
                                                    Burmistrz Lubrańca

postanawia zawiesić postępowanie, wszczęte na wniosek przez Pana Mariusza Grot pełnomocnika "TOPTEXTIL" Sp. z. o. o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o nazwie projektowej EW Smogorzewo I, o docelowej mocy do 3,5 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo pomiarowym oraz zjazdem z drogi zlokalizowanej na działce nr 26/4 oraz 76 w obrębie Smogorzewo.

postanowienie (854kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (15 stycznia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (15 stycznia 2016, 09:21:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548