Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Lubrańcu 
ul. Słowackiego 22

Tel. (54) 28621-24

Skrót : Zakład Usług Komunalnych  - Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu
 
Prezes  Zarządu     – Mirosław Lewandowski ,
Członek Zarządu    – Elżbieta Gawrysiak
 
Zakład Usług Komunalnych  - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  powstała w wyniku przekształcenia  samorządowego zakładu budżetowego  : Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu w jednoosobową  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  Gminy i Miasta Lubraniec.
 
I. Przedmiotem działalności spółki jest :

1)      pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ,
2)      odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3)      działalność związana z rekultywacją  i gospodarka odpadami ,
4)      działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach  i pozostałe
         sprzątanie ,
5)      roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
6)      roboty związane z budową dróg,
7)      roboty związane z budową rurociągów  przesyłowych i sieci rozdzielczych ,
8)      roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
9)      wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
10)    wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych ,
11)    tynkowanie ,
12)    zakładanie stolarki budowlanej ,
13)    posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian ,
14)    malowanie i szklenie ,
15)    wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
16)    transport drogowy towarów ,
17)    wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ,
18)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami,
19)    produkcja wyrobów budowlanych z betonu  ,
20)    naprawa i konserwacja maszyn i inne ,
 
II.     Majątek  spółki :

1)   Kapitał Spółki wynosi : jeden milion dwieście dziewięć tysięcy sześćset złotych( 1.209.600,00) i dzieli się na dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć ( 12.096 ) udziałów o wartości nominalnej sto ( 100,00 ) złotych każdy udział . Jedynym wspólnikiem jest Gmina i Miasto Lubraniec.
 
III.    Organami Spółki są :

1)      Zarząd ,
2)      Rada Nadzorcza ,
3)      Zgromadzenie Wspólników .
 
Zarząd stoi na czele  Spółki, prowadzi jej sprawy reprezentuje ja na zewnątrz. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd poza pierwszym, powoływany jest przez Rade Nadzorczą.
 
Rada Nadzorcza składa się  z trzech osób.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :

1)  sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach i
     wydawanie zarządowi spółki wiążących zaleceń pokontrolnych,
2)  coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
     oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
     straty ,
3)  stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom zarządu
     absolutorium z wykonani a obowiązków ,
4)  opracowanie regulaminu Rady Nadzorczej ,
5)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
6)  wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie środków  trwałych o wartości większej niż sto tysięcy
      ( 100.000,00 ) zł,
7)  zawieranie umów zlecających usługi konsultacyjne , doradcze, audytorskie o wartości
     przekraczającej dwadzieścia tysięcy ( 20.000,00 ) zł,
8)  wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających kwotę
     pięćdziesiąt tysięcy ( 50.000,00 ) zł,
9)  powołanie i odwołanie członków zarządu poza pierwszym Zarządem .
 
Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje corocznie Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

1)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki ,
2)   podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku, sposobie pokrycia straty lub pozostawienia
      zysku bez podziału ,
3)   udzielanie członkom Zarządu i Rady nadzorcze3j spółki absolutorium z wykonania przez
      nich obowiązków ,
4)   powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
5)   określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ,
6)   zatwierdzanie regulaminu Rady nadzorczej spółki oraz uchwalenie regulaminu
      Zgromadzenia wspólników ,
7)   zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów i działalności gospodarczej,
8)   dokonanie zmian aktu założycielskiego Spółki ,
9)   podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego ,
10) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
11) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w
      nieruchomości oraz obciążenie nieruchomości ,
12) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego
      zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
13) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki oraz wystąpieniu z niej,
14) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji spółki .

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (8 marca 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 marca 2011, 09:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8886