Projekty uchwał do XXVIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok (131kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (134kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu (226kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2017 – 2025 (137kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017 (144kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu (188kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec ” oraz udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy (139kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej. (152kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2014 – 2020 dla Gminy Lubraniec (137kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Lubraniec (128kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie nabycia działki gruntu w formie darowizny. (141kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia przez Gminę Lubraniec, w sprawie realizacji zadań Kujawskiego Klastra Energii „Energia Kujaw”. (78kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wola Sosnowa (111kB) pdf


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2017 roku (201kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 czerwca 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 czerwca 2017, 08:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834