Projekty uchwał do IV sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem ' Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019 – 2023 (276kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” n (218kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (379kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub w całości w ramach zadań własnych gminy (370kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (561kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubraniec (277kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (241kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2019 (918kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lubraniec (460kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi (265kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec (2265kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Milżyn (215kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na I półrocze 2019 roku (267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (29 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (29 stycznia 2019, 14:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419