Projekty uchwał do XIV Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekty uchwał:

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu (662kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (1804kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2020 - 2032 (7925kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok (3414kB) pdf

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (751kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska.. (756kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubraniec w 2020 r. (2671kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej działki gruntu (553kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Lubraniec oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych... (945kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (3517kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (708kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie przeciwdziałania sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19 (976kB) pdf

Sprawozdania:





metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (22 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (22 kwietnia 2020, 11:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 514