Projekty uchwał do XV sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ad. do pkt 8
Raport o stanie Gminy Lubraniec za 2019 rok

Ad. do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca wotum zaufania (570kB) pdf

Ad. do pkt 11a, 11c
Sprawozdanie z wykonania budżetu

Ad. do pkt 11d
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Lubrańca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Ad. do pkt 11e
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok (665kB) pdf

Ad. do pkt 11f
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok Burmistrzowi Lubrańca (1162kB) pdf

Ad. do pkt 11g
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowie Lubrańca za wykonanie budżetu za 2019 rok

Ad. do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok (481kB) pdf

Ad. do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubrańca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (633kB) pdf

Ad. do pkt 15
Projekt uchwały w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec za 2019 r. i prognozy ... (583kB) pdf
Ad. do pkt 16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubraniec na lata 2020 - 2023 (489kB) pdf
Ad. do pkt 17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubraniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (769kB) pdf
Ad. do pkt 18
Projekt uchwały w zmieniający uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2020 - 2032 (701kB) pdf
Ad. do pkt 19
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 rok (1526kB) pdf
Ad. do pkt 20
Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (1206kB) pdf

Ad. do pkt 21
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Lubrańcu na II półrocze 2020 roku (243kB) pdf
Ad. do pkt 22

Ad. do pkt. 23
Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu z działalności komisji rewizyjnej w 2019 roku (1273kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (17 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (19 czerwca 2020, 08:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373