Projekty uchwał do XXV sesji Rady Miejskiej

Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 roku (221kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022 (214kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (290kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za (334kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/208/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (312kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2033 (212kB) pdf

Do pkt 13
Do pkt 14

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (7 września 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (8 września 2021, 13:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226