Projekty uchwał do XL sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Umowy zawarte od dnia 30 grudnia 2022 r. (738kB) pdf
Sprawozdanie z działalności burmistrza (211kB) pdf

Do pkt 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2023 rok (220kB) pdf
Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (425kB) pdf
Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadó (559kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Kulturowego Sarnowo (4353kB) pdf
Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rządowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 'Posiłek w szkole i w domu ' na l (403kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu 'Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 - 2023 (434kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lubrańca (793kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 stycznia 2023, 07:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54