Statut Gminy Lubraniec


UCHWAŁA NR XXXV/344/2018 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubraniec


_______________________________________________________________________


Wersje archiwalne statutu


UCHWAŁA Nr II/4/2002
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 2220, Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 /


R A D A M I E J S K A
u c h w a l a :

§ 1

Wprowadza się tekst Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Traci moc :
1) Uchwała Nr X/80/99 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec.
2) Uchwała Nr XXIX/208/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

Satut Gminy i Miasta (166kB) pdf

Zmiany w statucie:

Uchwała nr XII/104/2003 z 29 września 2003 roku (228kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/236/2005 z 28 września 2005 roku (252kB) pdf

Uchwała Nr XL/290/200 z dnia 29 maja 2006 roku (487kB) pdf

Uchwała Nr V/28/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku (244kB) pdf

Uchwała nr XXI/150/2008 z dnia 15 października 2008

Uchwała nr V/51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr XI/138/2012 z dnia 16 maja 2012 roku

Uchwała nr XVIII/210/2012 z dnia 27 grudnia 2012 rokuStatut Gminy i Miasta Lubraniec - wersja ujednolicona (271kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Administrator (20 maja 2005)
Opublikował: Piotr Wasielewski (20 maja 2005, 11:54:31)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (18 maja 2018, 13:46:55)
Zmieniono: publikacja aktualnej wersji statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16981