INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2018 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat  Włocławski zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI
 
Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i fili punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Kowalu,
  Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24
  czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.
  Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18
  czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów  według harmonogramów.
 2. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim
  Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Usług Komunalnych)
  czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.
  Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Chodczu
  Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2
  czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.
 3. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca
  czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w  punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.
  Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej
  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30
  w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.
  Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie
 
OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203oraz z 2017r.poz.60), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
 8. posiadająca dokument potwierdzający ciążę.
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:
 1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.;
 7. 3  ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
Osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 
ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY
 
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Powiatu (22 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 stycznia 2018, 08:18:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908