Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji rady Miejskiej

Do pkt 2
Stwierdzenie quorum (179kB) pdf

Do pkt 3
Przyjęcie porządku obrad (182kB) pdf

Do pkt 4
Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 13 sierpnia 2021 roku (184kB) pdf

Do pkt 5
Sprawozdanie z działalności burmistrza, zwłaszcza z wykonania uchwał (182kB) pdf

Do pkt 6
Informacja przewodniczących komisji rady miejskiej o pracy komisji w okresie międzysesyjnym (182kB) pdf

Do pkt 7
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubraniec, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 roku (184kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa będącej podstawą do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2021/2022 (184kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubraniec (183kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę... (182kB) pdf

Do pkt 11
Wniosek formalny radnego Jacka Kowalewskiego (179kB) pdf

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/208/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (183kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2033 (183kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2021 (176kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Lubraniec (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz - inspektor ds. obsługi rady miejskiej (17 września 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (17 września 2021, 17:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140