zamówienie na:

Kompleksową dostawę gazu ziemnego w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu ulica Słowackiego 22;87-890 Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2015
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2016  10:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 stycznia 2016 roku SIME Polska Trading sp. z o.o. ul. Warszawska 31; 96-500 Sochaczew 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (335kB) pdf
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o przedłużeniu terminu składania ofert - do dnia 18 stycznia 2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (324kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (338kB) pdf
Wykaz punktów poboru (74kB) pdf
Formularz oferty wraz z formularzem cenowym (64kB) word
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (47kB) word
Wykaz głównych dostaw (59kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (46kB) word
Ośwaidczenie o posiadanej umowie ramowej z OSD (29kB) word
Informacja w sprawie przynalezności do tej samej grupy kapitałowej (51kB) word
Istotne postanowienia umowy (313kB) pdf
Oświadczenie zamawiajacego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (1093kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (4 stycznia 2016, 13:44:32)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (1 lutego 2016, 10:24:51)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 985