zamówienie na:

Przebudowę ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn - Wola Sosnowa - Janiszewo - Sułkowo - Siemnówek

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 05 września 2016 roku FIRMIE INŻYNIERYJNO DROGOWEJ DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (920kB) pdf
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp
Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (pkt. III.1.) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt. 10.2.e) w zakresie warunków złożenia wadium - gwarancji wadialnej.

Jednocześnie Zamawiający w celu przejrzystości i uniknięcia błędów przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych zamieszcza poniżej dokumentację wraz z kosztorysami ofertowymi w branży drogowej z podziałem na poszczególne odcinki dróg, które są ostateczne do sporządzenia oferty.
Kosztorysy ofertowe dotyczące oświetlenia nie zostały skorygowane, w związku z czym wiążące są kosztorysy ofertowe zamieszczone na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Milżyn-Czamaninek (1545kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Janiszewo-Milżyn (102kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Sułkowo-Siemnówek (76kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Nr 190675C dł. 165 m i Nr 190672C dł. 274 m (54kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Milżyn - Sułkowo (49kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Siemnowo-Grójec dł. 715 m (30kB) zip
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Przebudowy drogi gminnej Siemnowo-Grójec dł. 2385 m (84kB) zip
Tabela zbiorcza kosztorysów ofertowych (26kB) plik

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi przedmiotowego postępowania, skutkującymi koniecznością dokonania zmian w szczególności w kosztorysach ofertowych, sst i siwz,  
zgodnie z art. 11 ust. 4 w związku 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert i gwarancji wadialnej.
Odpowiedzi na pytania oferentów wraz z udzielonymi odpowiedziami zamawiający udostępni niezwłocznie po ich otrzymaniu od projektanta.

Ogloszenie o zamówieniu (490kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (462kB) pdf
Druk 'Formularz oferty' (147kB) word
Druk 'Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp' (189kB) word
Druk 'Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp' (50kB) word
Druk 'Oświadczenie o braku przynależności d grupy kapitałowej' (28kB) word
Wzór umowy (249kB) pdf
Wykaz wykonanych robót budowlanych (40kB) word
Kosztorysy ofertowe, przedmiary robót (240kB) zip
Organizacja ruchu (2444kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (9745kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (7434kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (6322kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (6696kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (6722kB) zip
Projekt oświetlenia drogowego (5647kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Siemnówek (4013kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Siemnówek (8443kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Siemnówek (3962kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Siemnówek (9871kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Sułkowo (7739kB) zip
Projekt budowlany - Sułkowo - Siemnówek (5630kB) zip
Projekt budowlany - Sułkowo - Siemnówek (8907kB) zip
Projekt budowlany - Siemnowo-Grójec (5168kB) zip
Projekt budowlany - Siemnowo-Grójec (5972kB) zip
Projekt budowlany - Siemnówek (6954kB) zip
Projekt budowlany - Milżyn - Czamaninek (7060kB) zip
Oświadczenie wykonawcy (24kB) word
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (24kB) word
Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych (7926kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (1 lipca 2016, 13:33:23)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (12 września 2016, 12:47:29)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1416