zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2016
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 grudnia 2016 roku TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno; ul. Łąkoszyńska 127