zamówienie na:

Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec I etap: Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu"

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 29 listopada 2019 roku Panu Grzegorzowi Gudeckiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "TECHSAN" Grzegorz Gudecki Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn  
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert
Zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a oraz art. 12a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunków udziału w postępowaniu i terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie o zamówieniu (237kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (492kB) pdf
Formularz oferty (92kB) word
Oświadczenie nr 2 (59kB) word
Oświadczenie nr 1 (62kB) word
Wykaz wykonanych robót budowlanych (64kB) word
Projekt umowy (283kB) pdf
Wykaz osób (56kB) word
Program funkcjonalno-użytkowy - cz.1 (9589kB) pdf
Program funkcjonalno-użytkowy - cz.2 (8713kB) pdf
Program funkcjonalno-użytkowy - cz.3 (4745kB) pdf
Tabela elementów scalonych (29kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (16 maja 2019, 14:12:22)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (5 grudnia 2019, 12:36:55)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 967