zamówienie na:

Ubezpieczenie Zamawiającego - Gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2019  11:00
wynik postępowania: Wykonanie zamówienia powierzono w dniu 30 września 2019 roku: część pierwsza i druga zamówienia - Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze ul. K Valdemara 63, Ryga, LV-1142 Łotwa, część trzecia zamówienia - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22;00-668 Warszawa, część czwarta zamówienia - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SA ul. Danielewskiego 6; 87-100 Toruń 
 
Zgodnie z art. 92.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 86.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 38.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
- podstawy prawnej - str. 80 i 39 siwz,
- łączna suma ubezpieczenia - budynki i budowle - str. 68 siwz
- załącznika nr 6 do siwz.
Zmianie ulega tabela nr 2 - Wykaz budynków budowli (usunięcie pozycji nr 31, która jest uwzględniona w poz. 24 i zmniejszenie wartości pozycji nr 43).
 
Zgodnie z art. 38.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o zmianie  terminu składania ofert na dzień 04 września 2019 roku na godzinę 11:00.
Zmiana terminu składania ofert spowodowana jest koniecznością modyfikacji załącznika nr 6 do siwz oraz udzieleniem odpowiedzi na pytania oferentów. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do siwz oraz odpowiedzi na pytania oferentów zostaną udostępnione w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Ogloszenie o zamówieniu (236kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (946kB) pdf
Formularz oferty i oświadczenie w wersji edytowalnej (85kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz mienia Gminy Lubraniec (192kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (23 sierpnia 2019, 14:46:26)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (8 października 2019, 14:03:54)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 800